Selecteer een pagina

Algemene huurvoorwaarden appartement verhuur

Begripsbepalingen

 1. De hoofdhuurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het appartement huurt.
 2. De verhuurder: de eigenaar van het appartement of diens vertegenwoordiger.
 3. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een appartement en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en eigenaar.
 4. Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.
 5. Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.
 6. Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf dan wel bij aankomst in het appartement betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
 7. Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van het appartement geschiedt uitsluitend via e- mail of onze website. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
 2. De aanbetaling van 20% van de huursom dient binnen 48 uur na reservering te worden voldaan.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder binnen 2 weken voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 20% van de huursom (exclusief kosten en borg),bij opzegging binnen 1 week voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 75% van de huursom (dus excl. kosten en borg) en bij opzegging binnen 48 uur voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.
 5. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.

Betaling

 1. De huursom (exclusief borg) wordt geheel via de bank voldaan.
 2. Een aanbetaling van 20% dient bij de boeking te geschieden.
 3. Uiterlijk 4 weken voor aankomst dient de volledige huurprijs te zijn voldaan.
 4. Bij boekingen binnen 2 weken voor aankomst met gehele betaling via de bank dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
 5. Bij (na 1e herinnering) niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 1. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 2. Indien door overmacht of verkoop van het appartement genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen. De eigenaar verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom. De borgsom van 250 wordt bij de boeking in de betreffende termijnen voldaan.
 2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de eigenaar die samen met de huurder de woning inspecteert.
 4. Het appartement wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.
 5. De eindcontrole op schades wordt voor het vertrek van huurder gedaan.

Aansprakelijkheid

 1. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 2. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens medehuurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 3. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de omgeving bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de eigenaar of beheerder te worden gemeld.
 4. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het appartement of omliggende park.
 5. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte(n) of op het terrein bevinden. Deze zaken verblijven in het gehuurde of op het terrein van Landgoed Oranjehorst voor eigen risico van de eigenaar een/of belanghebbende.

Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in een appartement volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden. In geen geval mag dit aantal groter zijn dan vier.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak

 1. Meld klachten over de aangetroffen netheid van het appartement bij aankomst bij deze beheerder zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.
 2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

Roken

Roken binnenshuis is niet toegestaan.

Huisdieren

Huisdieren in het appartement zijn niet toegestaan.

Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is vanaf 15:00 uur in de middag.
 2. Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ’s morgens.
 3. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.
 4. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot huis of balkon te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 1. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.
 2. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.
 3. Overmatige elektriciteitsverbruik van airconditioning en/of verwarming kan additioneel in rekening worden gebracht.

Voor akkoord op ……………………… te Arnhem:

Verhuurder Hoofdhuurder

J.S. Franck ………………………

– Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing –

Mirador de Estepona Hills | Jacaranda 24 1D | Estepona |Malaga 29680 | Bank ES7100810611920001871988

Paraaf Verhuurder                    Paraaf Hoofdhuurder